hu en de es
Egymást Segítő Egyesület közhasznú szervezet
Alapítva: 1989
Adószámunk: 19173245-1-13
Ma napja van. A honlap utolsó frissítése: 2023.01.31.
ESE Pécel képekben ESE Isaszeg képekben Húsz év az egymást segítésben

Honlapunk adatvédelmi tájékoztatója

Üdvözöljük! Köszönjük, hogy ellátogatott internetes oldalunkra!

Az Adatvédelmi tájékoztató célja: hogy az Egymást Segítő Egyesület honlapjára látogatókat a tevékenységünk, az Ápolóotthonaink működésének megismerése mellett az Egyesületünknél alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket is bemutassuk. Célunk, hogy a legérthetőbb formában, szem előtt tartva az egymást segítés elvét, közöljük az érintettekkel hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatokat, valamint tájékoztassa a látogatókat jogaikról és nyitva álló jogorvoslati lehetőségeikről.

A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. Egyesületünk a Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvény-könyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Honlapunk mindenfajta személyes jellegű adat megadása nélkül szabadon látogatható. A honlapunkon szereplő tájékoztatók, bemutatkozó anyagok letölthetők. A nyilvánosság és nyitottság Egyesületünk alapértékei, amelyek a személyiségi jogok kölcsönös tiszteletben tartásával érvényesek. 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A személyes adatok: 
• kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jog-szerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
• az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük („célhoz kötöttség”);
• ügyelünk arra, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és relevánsak legyen, és csak a célok megvalósulásához szükséges adatokat kezeljük („adattakarékosság”);
• gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatok pontosnak és szükség esetén naprakészek legyenek; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);
• tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érin-tettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
• kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával gondozzuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, elkerülve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelését, véletlen elvesztését, megsemmisítését vagy károsodását („integritás és bizalmas jelleg”).
• Az adatkezelő felel azért, hogy az adatkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, és megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”). 

Honlapunkon az Ön személyes adatait: 

• az előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk például ünnepség fotóinál vagy köszönő leveleknél.
• egyes esetekben adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,
• illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Szervezetünknek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nem tartalmaz az Irányelv, illetve az Infotv. szabályozásához hasonló, a tagállami hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást, tehát nincs a szervezetünknek az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettsége 2018. május 25. napjától, Szervezetünk saját maga tartja nyilván az adatkezeléseit.

Adatkezelő adatai:

Egymást Segítő Egyesület
Székhelye: 2119 Pécel, Pihenő u.2.
Szervezet bejegyzési száma: Pk. 60.043/1989
Adószáma: 19173245-1-13
Képviseli: Némethy Mária elnök
E-mail cím: ese@vnet.hu
web: www.egymast-segito.hu
Honlapunk működésével kapcsolatosan a fenti elérhetőségeken tájékoztatást kérhet.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait.
Szervezetünk az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, és biztosítjuk honlapunkon az adatfeldolgozók körének változásával kapcsolatos tájékoztatást. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.


Honlap karbantartói:

Egymást Segítő Egyesület
Apróné Orosz Margit
2117 Isaszeg, Nap u. 2/b.
E-mail cím: aesh@invitel.hu
Ambriskó Gabriella
2119 Pécel, Pihenő u.2.
E-mail cím: ese@vnet.hu

Honlap készítő: 
Enigma Webstudio Bt.
Székhely: 2360 Gyál, Károlyi Mihály u 101.
Cégjegyzékszám: 13 06 036299
Adószám: 20636416-2-13
Képviselő: Ferenczi Zoltán
Telefonszám: 06-70-314-0-412
E-mail cím: info@ews.hu
Honlap: http://www.ews.hu

Tárhely szolgáltató:

Deninet Kft.
1188 Budapest Bercsényi u. 79/b.
+36 1 296 0075
info@kifu.gov.hu

 

Cookie-(süti-) használattal kapcsolatos tájékoztató

Mi az a süti?
A süti kis szövegfájl, amely a számítógépére kerül, amikor meglátogat egy weboldalt. Weboldal-tulajdonosok gyakran használnak sütiket az oldaluk működtetéséhez, vagy oldaluk működésének hatékonyabbá tételéhez, valamint jelentések lehívásához.
A weboldal tulajdonosa (jelen esetben az Egymást Segítő Egyesület) által elhelyezett sütiket “belső sütiknek nevezzük”. Azokat a sütiket, amelyeket nem a weboldal tulajdonosa helyez el, “külső sütiknek nevezzük”. A külső sütik lehetővé teszik a külső szolgáltatások vagy funkciók futását a weboldalon vagy a weboldalon keresztül (pl. elemzés, hirdetés és videók). A külső sütiket használó felek felismerhetik számítógépét, amikor meglátogatja a szóban forgó weboldalt, valamint ha bizonyos más weboldalakat is meglátogat.

Miért használunk sütiket?
A sütiket azért használjuk, hogy bizonyos adatokat gyűjtsünk weboldalunk látogatóiról. Ebbe beletartozhat a számítógépük IP-címe, a böngészőjük típusa és képernyőjük felbontása, valamint bizonyos viselkedési és beállítási adatok, például a nyelvi beállítás, vagy az az információ, hogy mely oldalakat látogatták meg és mennyi ideig tartózkodtak ott. Ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, miként használják weboldalunkat a látogatók, és hogy jobb használhatóságot biztosítsunk számukra.
 

A weboldalunkon keresztül küldött különböző sütik és feladataik

 

www.egymast-segito.hu (belső sütik)

Ezek a sütik segítik a weboldal teljesítményét és funkcionalitását, de nem feltétlenül szükségesek a működéséhez. Ugyanakkor az ilyen sütik nélkül bizonyos funkcionális elemek (például a nyelvi beállítások megjegyzése) nem lesznek elérhetők.  

Egyéb külső sütik 

A honlapunkra beillesztett egyéb külső szolgáltatók (pl. Facebook, Youtube, stb.) is alkalmaznak sütiket tartalmaik megjelenítéséhez.
Ha Ön ezekre a szolgáltatásokra bejelentkezett, akkor a sütik segítségével regisztrálják látogatását honlapunkon.

Honlapunkon nincs külső hirdetés.

Az adatkezelésünk célja: a honlap rendeltetésszerű és magas színvonalú működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, honlapunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérése, statisztika készítése.
Az adatkezelésünk jogalapja: Szervezetünk jogos érdeke
Adatkezeléssel érintettek köre: A honlap látogatói
Az adatkezelésünk időtartama: Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.
Az adatkezelésünk módja: automatizált adatfeldolgozás

Amennyiben Önnek egyéb adatvédelemmel kapcsolatos panasza lenne, abban az esetben az alábbi elérhetőségen megteheti észrevételeit:

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:

https://naih.hu/

https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

2018. május 25.

 
« Vissza a kezdőoldalra
ESE Alemany Erzsébet
Segítő Ház

2117 Isaszeg, Nap u. 2/b.
Tel: (28) 582-425
Fax: (28) 582-426
Egymást Segítő Egyesület
(ESE)

2119 Pécel, Pihenő u. 2.
Tel: (28) 454-076
Fax: (28) 454-077